FoU Stipendiater 2012

Personer anställda inom socialtjänsten vid någon av FoU Västernorrlands medlemskommuner är välkomna att söka FoU-stipendium. För 2012 beviljades följande fyra projekt FoU-stipendium:

Bedömningsinstrument kring grundläggande anställningsbarhet.

Stipendiat: Carlos Cerna, coach inom socialtjänsten i Kramfors kommun.

Carlos medverkade tidigare i det länsövergripande arbetsmarknadsprojektet ”kvalitetslab”, där han bland annat bidrog till att ta fram ett bedömningsinstrument kring grundläggande anställningsbarhet. Stipendiet har han fått för att kunna skriva en vetenskaplig FoU-rapport som ska innehålla en fördjupad genomgång av begreppet anställningsbarhet och de teoretiska grunderna till bedömningsinstrumentet.

Resultat

Vårdhund

Stipendiat: Anneli Lundström,
leg arbetsterapeut, Härnösands kommun

Under ett års tid arbetar en specialutbildad vårdhund i team med arbetsterapeut och deltar som hjälpmedel vid träning på Koltrastens särskilda boende för äldre. Syftet med stipendiatprojektet är att mäta effekter av insats från en vårdhund.

Resultat

Långtidsarbetslösa ungdomars förmåga till eget arbete och försörjning

Stipendiat: Ida Norell, psykolog vid FAVI, Sundsvalls kommun.

Studien syftar till att undersöka och kartlägga sociala, psykologiska och kognitiva faktorer hos ungdomar 18-25 år som har försörjningssstöd och som deltagit i kompetenshöjande verksamhet i över ett år utan att bli självförsörjande.

I FAS – Individuella Förebyggande Aktiviteter i Samverkan

Stipendiater: Karola Lindmark, Örnsköldsviks kommuns rehabteam

Inom äldreomsorgens särskilda boenden planeras ett rehabiliteringsprojekt i syfte att skapa en individuell rehabiliteringsplan för de äldre personer som flyttar in på kommunens särskilda boenden. Målet är att öka den äldres skattade förmåga med två steg på en av aktiviteterna i den funktionella mätskalan PSFS och att personalen ska kunna se effekterna av sitt arbete. Karola har fått stipendium för att kunna följa, utvärdera och dokumentera arbetet kring I FAS.