Kartläggning av behov och insatser för unga på väg mot självförsörjande i Härnösands kommun – utifrån de professionellas perspektiv

FoU-Rapport 2013:3 På väg mot ett självständigt liv?

Bakgrund

Rapporten har sin utgångspunkt i fokusgruppsintervjuer med 44 informanter från Härnösands kommun, arbetsförmedling, landsting och försäkringskassa som i sitt arbete möter unga vuxna i behov av sammansatt stöd mot självförsörjande. Informanterna har beskrivit myndigheternas befintliga stödinsatser samt egna upplevelser av hur dessa kan utvecklas i syfte att ge de unga vuxna med sammansatta behov, ett bättre och mer sammanhållande stöd.

Rapporten ämnar vara en gemensam utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet med att ge unga vuxna utan egen försörjning, goda förutsättningar att bli självständiga och delaktiga samhällsmedborgare. Den kan förslagsvis användas som stöd och diskussionsunderlag i framtida verksamhetsutveckling.

Kontaktperson

Tove Ördell
Tel: 073-2753991
Samordnare

Beskrivande bilder

Beskrivande bilder över insatser