Beroendemedicinska enheten.

En utvärdering av BME, en verksamhet för personer med beroendeprobelmatik i samverkan mellan Landstinget Västernorrland och kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge


På uppdrag av samverkans grupp syd bestående av politiker och förvaltningschefer i Härnösand-Medelpad har en utvärdering av Beroendemedicinska enheten (BME) vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand utförts av Forskning & Utveckling Landstinget Västernorrland tillsammans med FoU Västernorrland.

Syftet med utvärderingen var att belysa den samverkansprocess som etablerats på BME och i vilken utsträckning verksamheten följer det uppdrag som tillkom 2006.
Vidare, att sammanställa tillgänglig data från verksamheten (målgrupp, insatser, resultat/utfall) samt att belysa verksamheten utifrån ett brukarperspektiv.

Den problematik som uppkommer i samband med heroin eller andra opiater är ofta allvarlig och drabbar såväl den enskilde individen, dennes familj som samhället.Läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk har tillsammans med samtidig psykosocial behandling visat ett starkt vetenskapligt stöd.
Utvärderingens resultat visade att den läkemedelsassisterade behandlingen för opiatberoende har skapat möjligheter för en hög andel patienter/klienter att återfå ett psykosocialt välbefinnande så som att återskapa familjerelationer, boende och försörjningsförmåga, där 40 procent hade ett lönearbete.
För närvarande består BMEs patientgrupp av framförallt personer med opiatberoende.Eftersom behandlingen kräver kontrollerade former och ofta kan vara livslång har BME under sina verksamma år mer än dubblerat sitt patientantal och beskriver rehabiliteringskedjan ut från verksamheten som oklar. Det fanns även utifrån patientintervjuer önskemål om utökade behandlings- och rehabiliteringsinsatser.
Vidare framkom från verksamheten ett behov att stärka samverkan mellan socialtjänsten och landstinget och där bredda målgruppen till att även innefatta andra typer av missbruks- och beroendetillstånd.
Utvärderingen speglar några av de områden som den nationella missbruksutredningen under ledning av Gerhard Larsson kommer att lägga fram till regeringen den 27 april 2011.

Kontaktpersoner:
 

Helene Hillborg
Mobil: 070-559 46 66
E-post: helene.hillborg@y.komforb.se

Marika Augutis
Mobil: 070-281 82 26
E-post: marika.augutis@lvn.se

Hämta rapporten här.