Publicerat

Arbetsmiljö i daglig verksamhet

För tredje gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland personer som har beviljats Daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De som deltar i undersökningen har beviljats plats inom gruppverksamhet eller en plats ute på den reguljära arbetsmarknaden, s.k. samhällsplats. I denna rapport redovisas resultaten från Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Timrå kommun, Ånge kommun och Örnsköldsviks kommun. Sundsvalls kommun har valt att inte delta i en länsgemensam sammanställning av resultatet av undersökningen.

Resultatet visade att deltagarna upplevde verksamheterna som övervägande positivt. Men det finns ändå utvecklingsmöjligheter inom verksamhetsområdet. Resultatet visade att deltagarna hade låg grad av delaktighet. När det gäller arbetsmiljön var det få som skattat att det fanns problem i den. Arbetsmiljön är en viktig faktor för trivsel och även om resultatet var bra, är det noterbart att de problem som rapporterades handlade om ljudnivåer. Merparten upplevde trygghet i sin dagliga verksamhet. Det skulle vara intressant att utveckla daglig verksamhet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv som används i det traditionella arbetslivet. En känd modell som skulle kunna användas är KASAM modellen. Den ger möjlighet att arbete med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Rapport 2015:1 Arbetsmiljö i daglig verksamhet