Publicerat

I gränslandet mellan sfi och arbetslivsinriktade insatser

I Sundsvalls kommun finns en verksamhet som heter Crea kompetens, vars målgrupp är utlandsfödda som har behov av att komma ut i praktisk verksamhet, dels för att förbättra sina språkkunskaper och dels för att lära sig ett nytt yrke. FoU Västernorrland fick i uppdrag att genomföra en utvärdering av projektet. I utvärderingen genomfördes gruppintervjuer, enskilda intervjuer med personal och arbetsgivare som tar emot deltagare från projektet.

Metodiken som används kan liknas vid Supported Employment metodiken. Det visade sig att personalen vid Crea stöttade den enskildes process som innebar att kartlägga och planera, erbjuda orienteringskurser, ge möjlighet att göra praktik på någon av yrkesplattformarna och stöd i att hitta en lämplig arbetsplats. Det var även möjligt att utreda arbetsförmåga genom arbetsträning. Det var möjligt att anpassa insatserna utifrån deltagarens behov.
Resultatet visade att av totalt cirka 195 deltagare så har drygt 130 deltagare har avslutat sin insats i maj 2015. Bland deltagarna var det 73 personer som haft någon form av anställning och 12 personer hade studerat.
Utvärderingen har överlämnats i rapportform ”I gränslandet mellan sfi & arbetsmarknadsinsatser”.

I gränslandet mellan SFI och arbetslivsinriktade insatser

En väg till arbetslivet - Krami, en möjlighet för personer som önskar bryta sin kriminella livsstil

Krami bedrivs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Socialtjänsten och finns idag på tjugotalet platser i Sverige, bland annat i Sundsvalls kommun. FoU Västernorrland fick i uppdrag att genomföra en utvärdering av verksamheten. I utvärderingen genomfördes några intervjuer med deltagare samt material som insamlats av verksamheten. Krami erbjuder arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser för att skapa förutsättningar för deltagarna att komma ut i arbetslivet. Det är en strukturerad modell där det finns riktlinjer för hur verksamheten ska utformas och bedrivas. Krami använder sig av en konsekvenspedagogiskt arbetssätt där det finns tydliga regler för vad som är tillåtet eller inte. Om deltagaren bryter mot dessa får han ta den konsekvensen av sitt agerande.

Resultatet visade att upp till 70 procent bland de som fullföljde programmet fick arbete eller studier på den reguljära arbetsmarknaden. Flertalet gick arbetsmarknadsutbildningar som syftar till att på sikt ge en plats på den reguljära arbetsmarknaden. Intervjuer med deltagare visade att personalens stöd upplevts som värdefull. Krami har en tydlig arbetslivsinriktning, även om personalen till viss del arbetar med andra aspekter i deltagarnas livssituation.

En väg till arbetslivet - Krami, en möjlighet för personer som önskar bryta sin kriminella livsstil

Komijobb

Komijobb är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänstens enhet för försörjningsstöd och FAVI, där personer med försörjningsstöd erbjuds en tidsbegränsad anställning inom kommunen. Komijobb vänder sig till personer som levt på försörjningsstöd under en längre tid och är i behov av i behov av extra stöd och insatser för att öka sin anställningsbarhet och få möjlighet att bli självförsörjande. Projektets metod innebär att deltagarna i kombination med en anställning även får tillgång till en personlig arbetskonsulent.

Komijobb Rapport 2016:1

Enkla jobb

I dagens arbetsliv är har många tjänster rationaliserats bort och arbetsuppgifter som utfördes inom ramen för dessa ligger nu på annan personal. Detta innebär dels stress i organisationen och dels att personer som har sin kompetens främst inom dessa arbetsuppgifter har svårare att hitta arbete. Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) i Sundsvalls kommun har gett FoU Västernorrland i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa en satsning kallad Enkla jobb, där den här typen av arbetsuppgifter istället friläggs för att skapa arbetstillfällen för personer som har arbetsförmåga men inte är konkurrenskraftiga när det gäller tjänster där enklare och mer komplexa arbetsuppgifter blandas. Utredningen har genomförts med hjälp av intervjuer och omvärldsbevakning.

Enkla jobb i Sundsvalls kommun