Arbetsliv & försörjning

Att vara aktiv på arbetsmarknaden fyller en central funktion för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Förvärvsarbetet bidrar till att skapa en identitet, ger förutsättningar för sociala kontakter och skapar struktur på dagen samtidigt som det bidrar med något som känns värdefullt och viktigt. De som står utanför arbetslivet riskerar att inte vara en del av samhällsgemenskapen vilket kan skapa en form av utanförskap. Ett av socialtjänstens verksamhetsområden är försörjningsstöd. Lagstiftaren har gett Socialtjänsten möjlighet att kräva motprestation av de som uppbär försörjningsstöd (4 kap. 4§). Den enskilde kan bli anvisad att delta i praktik eller i andra kompetenshöjande åtgärder i syfte att underlätta inträde på arbetsmarknaden.

Aktuellt

FoU Västernorrland har pågående följeforskning och utvärderingsuppdrag inom området.

Arbetsmarknadstorget Sundsvall

Arbetsmarknadstorget vänder sig till unga vuxna med behov av stöd från flera aktörer. Verksamheten karaktäriseras av ett försök till ett organisatoriskt sammanhållet perspektiv, där handläggare och personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundsvalls kommun, (Socialtjänsten, enheten för ekonomiskt bistånd), arbetskonsulenter från Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi) samt kompetens från Region Västernorrlands psykiatri samlats under ett tak.

FoU Västernorrland har fått i uppdrag att följeforska projektet. FoU har varit behjälpliga i att arbeta fram två olika uppföljningssystem - ”Kompetens och färdigheter” och en ”Nöjd Kund Enkät”. Under 2015 har en skriftlig och muntlig delredovisning av projektet lämnats. Under våren 2016 kommer fler intervjuer att genomföras. En rapport beräknas vara färdig i december 2016.

Komijobb

Komijobb är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänstens enhet för försörjningsstöd och FAVI, där personer med försörjningsstöd erbjuds en tidsbegränsad anställning inom kommunen. FoU Västernorrland har fått i uppdrag att utvärdera projektet. Under året har datainsamling genomförts bland deltagare, personal, handläggare och handledare i projektet. En slutrapport kommer att presenteras i början av 2016.

Kontaktperson


Carolina Klockmo

Mobil: 070-383 09 89
carolina.klockmo@kfvn.se