<< Tillbaka till listan

Förskolepersonalens seende på socialt utsatta barn
Författare Eva Frölander
Rapportserie Rapport nr 2005:8

Idén till studien kommer från ett intresse att söka förstå vilka mekanismer som är verksamma när utsatta barn upptäcks eller inte upptäcks. Rapporten beskriver pedagogernas tankar om barnen, sin egen yrkesroll och den verksamhet där de arbetar. Studien bygger på djupintervjuer med 11 pedagoger i förskolor och 10 pedagoger i grundskolor i Sundsvalls kommun och visar att pedagogerna upplever att antalet barn i behov av särskilt stöd ökar och bland dessa har barn med sociala svårigheter och problem en framträdande plats. De mest framträdande diskurserna i förskolepersonalens utsagor handlar om hur man kan tänka om barn i behov av särskilt stöd, barn som behöver stöd i den sociala samvaron, samhället och föräldrarna och det pedagogiska förhållningssättet.

Rapportens författare Eva Frölander är socionom och fil. mag. i socialt arbete. Eva arbetar inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun med stöd till personal i förskolan och grundskolan i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd. Eva har även lång erfarenhet från arbete inom socialtjänsten med stöd till utsatta barn och deras familjer.


<< Tillbaka till listan