<< Tillbaka till listan

Unga utanför?
Kartläggning av en grupp ungdomar utanför arbetsmarknaden i Västernorrland
Författare: Ali-Reza Foroozani, Börje Klintbo, Rolf Dalin, Eva Rönnbäck och David Rosenberg
Rapport: nr 2006:2

Kartläggning har gjorts i de sju kommunerna i Västernorrlands län. Målgruppen har varit ungdomar i åldern 16 – 24 år som står utanför arbetsmarknaden och haft socialbidrag i tre månader eller mer under 2004. Totalt tillhörde drygt 1 000 ungdomar målgruppen och de flesta var i åldern 18 – 24 år och det var fler män än kvinnor. Målgruppen utgjorde ungefär 40 procent av det totala antalet socialbidragstagare i åldergruppen i länet. Utifrån den totala populationen gjordes ett slumpmässigt urval av 150 personer som fick svara på en enkät. Enkäten syftade till att beskriva hur deras situation ser ut beträffande utbildning, bostad, familj och nätverk samt hur de ser på stödet från myndigheter och deras egna möjligheter att bryta upp och bli självförsörjande. Några kommuner genomförde också fokusgrupper med ett urval av de som besvarade enkäten.

Ali-Reza Foroozani, arbetar som socialsekreterare i Härnösand och har under 2005 varit projektanställd vid FoU Västernorrland.
Börje Klintbo, socionom och forskningshandledare vid FoU Västernorrland.
Rolf Dalin, statistiker och lärare vid Mittuniversitetet samt forskare och forskningshandledare vid FoU Västernorrland.
Eva Rönnbäck, fil dr och forskare vid FoU Västernorrland.
David Rosenberg, doktorand och forskare vid FoU Västernorrland. 
 

<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 60 kr exl. moms och porto.