<< Tillbaka till listan

 

Att arbeta på socialtjänstens ekonomiska enhet i Härnösand
Ur ett psykosocialt perspektiv
Författare: Catharina Nyholm
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2006:6

 

Studiens syfte var att få en större förståelse för hur de som arbeta på socialtjänstens ekonomiska enhet i Härnösand upplevde sin arbetssituation ur ett psykosocialtperspektiv.
Metoden som användes var kvalitativ. Genom semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare har jag försökt skapa en så täckande bild som möjligt. För att tolka empirin har krav- och kontroll modellen samt Moren & Larsons avhandling, organisationens mänskliga insida, använts.

Utifrån krav- och kontroll modellen drogs slutsatsen att arbetssituationen kunde beskrivas som en blandning mellan den aktiva arbetssituationen och högstress arbetssituationen. Slutsatsen, utifrån Moren & Larsons resonemang, var att organisationen i många avseenden inte tillhandahöll de redskap som socialsekreterarna behövde för att bedriva det arbete som organisationen slagit fast ska utföras.


<< Tillbaka till listan