Från fixare till coach

Undersökning av arbetsmetoder inom arbetsmarknadsenheter i Västernorrlands län

Författare: Rolf Dalin och Anna Jakobsson Lund
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:11

I Västernorrlands län har det vuxit fram ett behov av en samsyn kring hur arbetet mot arbetssökande ska bedrivas. Under 2007 har en sam-arbetsgrupp satts samman där arbete sker för att utveckla den modell som används i Kramfors så att den kan användas i hela länet. Som en del i detta arbete har en studie av de arbetssätt som har funnits i länet under tiden från Datortekens start fram till idag. Denna rapport är re-sultatet av den studien.

Rapporten visar att arbetet i de flesta kommuner är liknande, även om variationer finns. Fokus har gått från att ligga på utlärning av formella kunskaper, inom till exempel data till att idag ligga på självstärkande övningar och attitydförändring hos den enskilde. I rapporten beskrivs de utmaningar som ligger i framtiden när handläggare på arbetsmarknadsenheterna måste hitta nya roller, arbeta med nya målgrupper och skapa samarbeten med nya partners.

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mittuniversitetet med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa områ-det. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandle-dare med en speciell orientering mot utvärdering.

Anna Jakobsson Lund är filosofie magister med Statsvetenskap som huvudämne och arbetar huvudsakligen med utvärdering och undervis-ning i vetenskaplig metodik. Även Anna har speciell orientering mot utvärdering inom FoU-enheten.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 45 kr exl. moms