Brukarrevision som Kunskapsutveckling

En arbetsmetod för FoU-enheter?
Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg
Rapportserie Rapport nr 2007:04

Nationella Psykiatrisamordningen erbjöd under 2005 – 2006 stöd till utvecklingen av olika arbetssätt där personer med psykiska funktionshinder bliri delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av psykiatrins och socialtjänstens insatser. Brukarrevision är enligt RSMH, ”en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående.” FoU Västernorrland har genomfört ett försöksprojekt med Brukarrevision där forsknings- och utvärderingsmetoder använts med syftet att utveckla kunskap utifrån ett brukarperspektiv. Resultatet och modellen som den ser ut efter ett år presenteras i rapporten.

Anna Jakobsson Lund är filosofie magister med Statsvetenskap som huvudämne och arbetar huvudsakligen med utvärdering och undervisning inom vetenskaplig metodik. Inom FoU-enheten fungerar hon som forskare med speciell orientering mot utvärdering.

David Rosenberg arbetar som forskare och forskningshandledare på FoU-Västernorrland med ett särskilt intresse för socialpsykiatri, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning. Han är socionom och har arbetat praktiskt i många år med personer som upplever allvarliga psykiska funktionshinder. David är också doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 50 kr ex. moms och porto