Att känna sig tillfreds

En studie av brukarnas nöjdhet med hemtjänsten inom Örnsköldsviks kommun.
Författare: Lisbeth Grangård, Marielle Sjölund
Rapportserie Rapport nr 2007:05

Rapporten belyser bland annat hur brukare av kommunal hemtjänst i Örnsköldsviks kommun upplever utförandet av de beviljade insatserna samt hur bemötandet från personalen upplevs. Resultatet bygger på en undersökning där 101 brukare har svarat på en enkät, till största delen genomförd per telefon. Respondenterna tillhörde tre olika hemtjänstdistrikt som representera tätort, ett mellanområde och landsbygd. Resultatet visar att de flesta tillfrågade brukare i studien var mycket nöjda med de insatser de fick utförda, både när det gäller den övergripande frågan om nöjdheten som ställdes i enkäten och när det gäller olika delfrågor som kan anses utgöra aspekter av upplevd kvalitet och nöjdhet med hemtjänstens utförande, däribland personalens bemötande

Rapportens författare Lisbeth Grangård och Marielle Sjölund tog socionomexamen vid Umeå universitet i januari 2007, Lisbeth med inriktning mot social omsorg och Marielle med klassisk inriktning. Båda arbetade innan socionomutbildning som vårdare inom kommunal äldreomsorg och handikappomsorg. Lisbeth jobbar i dagsläget som enhetschef för ett hemtjänstdistrikt i Örnsköldsviks kommun. Marielle jobbar som biståndsbedömare inom hemtjänsten i Nordmalings kommun.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 70 kr exl. moms och porto