Kartläggning av insatser för unga i Timrå kommun 2012

FoU-Rapport 2012:14  På väg mot ett självständigt liv?

Bakgrund

Denna rapport har fokus på de av Timrå kommuns medborgare som är mellan 16- 29 år, befinner sig utanför arbete och skola och är i behov av stöd för att komma vidare till lämplig sysselsättning. Den tar avstamp ifrån 55 intervjuer med representanter från kommun, arbetsförmedling, landsting och försäkringskassa. Informanterna ger sin syn på målgruppens behov och förutsättningar relaterade till sysselsättning, vad den egna myndigheten kan erbjuda samt vad som redan sker, men också vad som skulle kunna utvecklas i samverkan med andra myndigheter. Rapporten ämnar vara en gemensam utgångspunkt för fortsatt arbete i syfte att visa på befintliga insatser, göra nuvarande stöd mer lättillgängligt och belysa behov av komplementära insatser.

Resultatet

Resultatet visar att många och goda stödinsatser finns men att flera av dessa är villkorade med psykiatrisk diagnos/funktionshinderkod. Tillgång till stödinsatser kräver också många gånger förmåga att själv skapa struktur över tid, uthållighet, god föreställningsförmåga och förmåga att navigera i samhällets komplexa stödsystem, vilket de intervjuade beskriver att målgruppen ofta har svårt med.

Flera av de goda exemplen på verksamheter som tagits upp i intervjuerna är projekt som avslutats under 2012 och som därför inte längre finns tillgängliga. Därav finns ett stort behov att ta med kunskapen ifrån dessa projekt in i ordinarie verksamhet. Som kompletterande insatser uttrycks behov av ett nära personligt och navigerande stöd som inte förutsätter diagnos/funktionshinderkod, ökad kunskap om möjligheter och begränsningar hos samverkande myndigheter, ”En gemensam ingång” till samtliga stödinsatser och en arena med sammanhang, stöd och struktur. Också utökade förebyggande insatser (både i skolan och i form av en ”öppen” verksamhet med möjlighet till drop-in) samt evidensbaserade metoder som Supported employment och Case management beskrivs som önskvärda att ha med sig in i ett fortsatt arbete.

Beskrivande bilder över insatser

Utöver rapportens beskrivning av insatser har det i uppdraget ingått att göra en beskrivande bild av befintliga insatser för ungdomar mellan 16- 29 år som befinner sig utanför arbete och skola och är i behov av stöd för att komma vidare till lämplig sysselsättning i Timrå kommun. Dessa går att ladda ner i höger-kolumnen.

Kontaktperson:

Tove Ördell
Tel: 073-2753991
Samordnare
Timrå Kommun

Beskrivande bilder

Beskrivande bilder över insatser:

A2-format
A3-format