Vanliga missförstånd om EBP:

1. Att EBP praktik är detsamma som evidensbaserade metoder. EBP handlar om att integrera bästa vetenskapliga kunskap med brukarens unika förutsättningar och önskemål samt den professionelles erfarenheter och kompetens.


2. Att EBP ger entydiga besked för beslutsfattande EBP gör oss medvetna om vad vi vet och vad vi inte vet och hur säker denna kunskap är.


3. Att EBP är manualbaserat socialt arbete som reducerar professionella till robotar. De professionellas kompetens är en av tre kunskapskällor varav alla är lika viktiga. Vetenskaplig evidens kan inte ersätta de andra kunskapskällorna utan utgör ett komplement till dessa.


4. Att endast randomiserade kontrollerade studier ger information om metoders effekter. Det finns olika sätt att skapa evidens och dessa medför olika nivåer av tillförlitlighet. Det viktiga är att det tydligt framgår vilken evidensnivå ett beslut grundas på.


5. Att EBP handlar om att spara pengar. EBP kan tvärtom leda till ökade kostnader eftersom den mest effektiva åtgärden för att hjälpa en viss person kan kosta mer än de åtgärder som tidigare valts. EBP handlar inte om att spara resurser utan om att öka möjligheten att bistå största möjliga antal personer som är i behov av hjälp.