Krami – en möjlig väg till arbetslivet för personer som vill bryta sin kriminella livsstil

Under hösten 2014 fick FoU Västernorrland i uppdrag att undersöka Kramis resultat. Krami vänder sig till män i åldern 18-45 år med kriminell bakgrund eller att det finns risk att hamna i kriminalitet.

Sammanfattning

Arbetslivet fyller en viktig funktion då det erbjuder sociala kontakter, dagliga rutiner samt främjar inkludering i samhällslivet. Det är därför viktigt att hitta vägar som ökar möjligheterna för anställning för de som står utanför arbetsmarknaden. Forskning har visat att en av de viktigaste faktorerna för att öka social integrering bland kriminella är att verka för att får ett lönearbete.

Krami bedrivs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Socialtjänsten och finns idag på tjugotalet platser i Sverige. Krami erbjuder arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser för att skapa förutsättningar för deltagarna att komma ut i arbetslivet, vilket även kan bidra till ett mer aktivt deltagande i samhällslivet i övrigt. Det är en strukturerad modell där det finns riktlinjer för hur verksamheten ska utformas och bedrivas. Krami använder sig av en konsekvenspedagogiskt arbetssätt och det finns tydliga regler för vad som är tillåtet eller inte. Om deltagaren bryter mot dessa får han ta den konsekvensen av sitt agerande. Forskning har pekat på betydelsen av att arbeta med konsekvenser och olika valmöjligheter för denna målgrupp.

För att lyckas i sin rehabiliteringsprocess är en viktig utgångspunkt att deltagaren har en längtan och en egen vilja att förändra sitt liv, vilket också är grunden i Kramis verksamhet. Det är dock en mödosam förändringsprocess som innebär att förändra sin identitet, grupptillhörighet, självuppfattning, attityder och förståelse för både sig själv och för andra och att värdera annorlunda och det handlar många gånger om att byta identitet. Syftet med rapporten var att undersöka verksamhetens resultat rörande hur deltagarna når arbetsmarknaden. Som underlag för resultatet har verksamhetens egen statistik använts, dessutom har några intervjuer med deltagare genomförts. Resultatet visade att upp till 70 % bland de som fullföljde programmet fick arbete eller studier på den reguljära arbetsmarknaden. Flertalet gick arbetsmarknadsutbildningar som syftar till att på sikt ge en plats på den reguljära arbetsmarknaden.

Intervjuer med deltagare visade att personalens stöd upplevts som värdefull. Krami har en tydlig arbetslivsinriktning, även om personalen till viss del arbetar med andra aspekter i deltagarnas livssituation. Detta är viktigt i rehabiliteringssammanhang och verksamheten skulle kunna tydliggöra detta mer som en del i modellen. Personalen vid Krami i Sundsvall önskar att fler anmäler sitt intresse för verksamheten. Här finns det möjlighet att tillfråga angränsade kommuner om samarbete för denna målgrupp. Det är en målgrupp som är i stort behov av att arbeta med en omfattande förändring av sitt liv. Här kan Krami bli en viktig insats då forskning har visat att det är mycket betydelsefullt att det finns speciella program som jobbar med hela identiteten för denna målgrupp.

Kontaktperson

Carolina Klockmo
Telefon: 070-383 09 89
carolina.klockmo@kfvn.se

Läs rapporten här