Patienters och personals upplevelse av hemsjukvården 2014

Den 3 februari 2014 överfördes hemsjukvården i Västernorrlands län från landstinget till länets sju kommuner. Inför överföringen genomfördes en undersökning bland patienter och personal i länet, för att ta reda på hur de upplever hemsjukvården. Arbetet med undersökningen bjöd på flera utmaningar, bland annat rådde osäkerhet kring hur många patienter som hade hemsjukvård. Definition av vad som anses vara god kvalitet saknades.

Patienterna: 75% av patienterna upplevde att det är många olika personer från hemsjukvården som kommer hem till dem. 50% av patienterna uppgav att personalen inte alltid vet vad de ska göra när de kommer. Samtidigt fick kontinuitet relativt högt medelvärde på den skattningsskala som användes. Detta indikerar att det är viktigt för kommunerna att definiera vilken kvalitetsnivå de vill att hemsjukvården ska ha, och inte nöja sig med att låta patienterna skatta hemsjukvården på nöjdhets-skalor.

Ladda ner rapport: Patienters upplevelse av hemsjukvården

Personal: Av de 2023 enkäterna som skickades ut besvarades 33%. Större delen av de inkomna svaren kom från en och samma kommun, vilket innebär att det handlar om ganska få svar från övriga vårdgivare. Den låga svarsfrekvensen gör det svårt att dra några generella slutsatser. Det stora bortfallet utgör i sig ett viktigt resultat och det är angeläget att undersöka dess orsaker, särskilt med tanke på den planerade uppföljningen. Delstudien om Personalens upplevelse av hem- sjukvården har redovisats till uppdragsgivaren.

Långsiktig uppföljning

För att jämföra patientens upplevelse av hemsjukvården och personalens situation före (2013) och efter huvudmannaskapsförändring (2014-2017) finns en enhetlig uppföljningsmodell för hela länet.

Hösten 2013 genomfördes det första steget - vad tycker patienter och personal om hemsjukvården?

Det övergripande syftet med baslinjemätningen var att belysa hemsjukvården i Västernorrland före kommunernas övertagande utifrån ett antal värdegrundande faktorer, för att få en grund att följa upp dessa perspektiv i och med skiftet av huvudmannaskap.

Ytterligare ett syfte var att belysa de erfarenheter inom hemsjukvården som både patienter och personal kunde förmedla, för att användas in i den nya organisationen.

Uppföljningen genomförs i samarbete mellan FoU Västernorrland och Landstinget Västernorrland Forskning & Utveckling

Vad tycker patienterna i din kommun om hemsjukvården?

Här kan du hämta bilaga 3 till FoU-rapport 2014:1 och se hur patienterna i din kommun svarade på varje fråga.

Sundsvall
Härnösand
Timrå
Sollefteå
Ånge
Kramfors
Örnsköldsvik