Goda exempel på evidensbaserad praktik i länet


Barn och unga
"Genom att intervjua barn- och unga hoppas vi få reda på hur vi bäst ska arbeta för att möta dem och deras behov i utsatta situationer" säger Birgitta Gardemyr, utvecklingsledare FoU. FoU i Västernorrland arbetar tillsammans med Allmänna barnhuset i ett projekt med fokus på barns delaktighet i den sociala barnavården. Projektets syfte är att utveckla hållbara strukturer och arbetssätt för barns och ungdomars delaktighet i och inflytande över den sociala barnavården. Barnens erfarenheter och synpunkter ska systematiskt tillvaratas som en kunskapskälla i det praktiska sociala arbetet. Arbetet bedrivs initialt i form av forskningscirklar. Socialarbetare från Kramfors, Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik genomför nu intervjuer med barn och unga som sedan ska analyseras och sammanställas. Frågan som ställs är: ”Hur upplever barn mötet med socialtjänsten och hur de vill att det ska vara?”


Äldreomsorg På Älandsgårdens demensboende, Härnösands kommun, upplevde personalen att situationen var ohållbar. Flera av de äldre som flyttade in på avdelningen var mycket utåtagerande och det var svårt att möta deras behov. Med stöd av FoU inleddes Viktor Vinde- projektet för att utveckla ett nytt arbetssätt. Förändringarna har bl a. inneburit en arbetsfilosofi baserad på ett salutogent förhållningssätt och arbetstider anpassades utifrån de äldres behov. Effekten har mätts genom regelbundna skattningar av de äldres sinnesstämning. Förändringarna har resulterat i att de äldre är mer harmoniska och sover bättre. Även personalen mår bättre och känner en större meningsfullhet i sitt arbete.


Missbruk ” På RÅBA, Rådgivningsbyrån i Sundsvall, har vi under flera år arbetat med inslag av olika evidensbaserade metoder, t ex MI, 12-stegsbehandling och KBT. Vi använder också AUDIT som bedömningsinstrument. Under 2010 påbörjade vi på ett projekt för att förbättra uppföljningen av vår verksamhet. Tillsammans med FoU Västernorrland utarbetades ett webbaserat uppföljningsverktyg. 2011 kom vi igång med själva uppföljningen efter det att vi enats om vilka områden i verksamheten som kunde vara intressanta se närmare på. Med hjälp av ett externt statistikprogram fick vi en bild av klienterna och verksamheten vad gäller: kön, ålder, problematik, remittent och insatser för klienten. Genom enkla inmatningar i programmet kan vi få  tydliga, lättlästa bilder och sammanställningar med statistik om våra klienter och vår verksamhet. Vi planerar att utveckla uppföljningen genom att följa upp AUDIT resultaten”: Åke Wågström och Eva Thelander, RÅBA.