Nya överenskommelser för långsiktigt stöd till utveckling av evidensbaserad praktik  


Staten och SKL har upprättat nya överenskommelser för omfattande, långsiktiga utvecklingssatsningar inom områden psykiskt ohälsa, de mest sjuka äldre samt evidensbaserat praktik.

Under 2013 fortsätter arbetet med att ge stöd till en evidensbaserad praktik och utveckling av eHälsa inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Insatserna syftar till att stärka socialtjänstens möjligheter och förmåga att skapa och använda relevant kunskap och informationsteknik.

Nytt är att det regionala utvecklingsarbetet inom överenskommelsen utvidgas till att även omfatta verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. Viktig fokus för detta arbete är att stärka delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning samt att stärka brukarmedverkan. Genom arbetet ska också den systematiska uppföljningen inom verksamhetsområdet förstärkas. En regional utvecklingsledare kommer att leda arbetet med bas på FoU.

Den nationella satsningen på eHälsa utökas kraftigt, därför förstärks också de regionala och lokala utvecklingsprocesserna med en egen utvecklingsledare på FoU. Det arbetet kopplas ihop med äldreområdets informationstekniksutveckling.

Inom Kunskap till praktik fortsätter arbetet med stöd till förstärkt barn- och föräldraperspektiv. Satsningen på barn och unga planerar man för en utvidgning mot bredare målgrupper och bygget med hållbara stödstrukturer för kunskapsutveckling går vidare!

De nya överenskommelserna kan du läsa här!