Publicerat, arkiv

Här finner du de FoU-rapporter, artiklar, nyhetsbrev och övrigt informationsmaterial som producerats inom ramen för vår verksamhet under tidigare år.

De rapporter som benämns som arbetsutvecklingsrapporter kan innebära att man genomfört en mer begränsad studie eller verksamhetsutveckling, som vi bedömt som intressant för omvärlden att ta del av. Rapportserien omfattar rapporter vars kvalité bedöms motsvara en uppsats på lägst C-nivå.

2011

Arbetsmarknad, demografi och konjunktur

Författare: Rolf Dalin
Rapport nr: 2011:8

Vad tycker brukarna?

Brukarundersökning inom LSS-området
Författare: Eva Rönnbäck
Rapport nr: 2011:7

Mötesplats för FoU Välfärd

Författare: Madeleine Blusi & Rolf Dalin
Rapport: nr 2011:6

Vård av tid?

Utvärdering av förändringsprocesser vid införande av Time Care.
Författare: Madeleine Blusi, Göran Bostedt & Eva Rönnbäck
Rapport nr: 2011:5

Brukarrevision av psykiatriska kliniken i Västernorrland

Redaktör; Malin Bolin
Rapport nr: 2011:4

Placeringsmönster i samhällsvård för barn

Författare: Viktoria Westerberg
Rapport nr: 2011:3

Utvärdering av Beroendemedicinska enheten (BME)

En verksamhet för personer md beroendeproblematik i samverkan mellan Landstinget Västernorrland och kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge.
Författare: Marika Augutis & Helene Hillborg
Rapport 2011:2

2010

Framtida arbetskraftsbehov i Västernorrland

Författare: Rolf Dalin
Rapport nr: 2010:10
ISSN: 1653-2414, ISBN: 978-91-85613-53-3

Ung i Västernorrland.

En uppföljning av ungdomspolitiken.
Författare: Rolf Dalin & Göran Bostedt
Rapport 2010:9

Kollegialt lärande kring vårdplaneringsprocessen

En lärandeprocess kring vårdplaneringen av och med biståndshandläggarna i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik och Östersund.
Författare: Eva Rönnbäck, Ingegerd Ljungquist & Malin Johansson
Rapport: nr 2010:8

Barn i föräldrars fokus.

Utbildning för föräldrar i konflikt.
Författare: Ingegerd Gavelin
Arbetsutvecklingsrapport 2010:7

God kommunikation - god relation

Ett sätt att bana vägen vid planering och etablering av verksamhet som kan vara oönskad av omkringboende.
Författare: Ann-Britt Nilsson, Agneta Nordström, Tina Svingstedt, Helene Hillborg, Rolf Dalin
Rapport: nr 2010:6

Projekt Viktor Vinde

Vägen till ett salutogent arbetssätt i särskilt boende för personer med demenssjukdom.
Författare: Linda Pettersson, Stina Norell & Madeleine Blusi
Rapport 2010:5

Ett liv, en plan

Rehabiliteringsinriktad planering med individen i centrum.
Författare: Hans Lundberg & David Rosenberg
Arbetsutvecklingsrapport 2010:4

Läkarmedverkan i kommunens särskilda boenden

En uppföljning av samverkansavtalet 2008 mellan kommuner och landsting i Västernorrlands län.
Författare: Helene Hillborg & Ove Granholm
Arbetsutvecklingsrapport 2010:3

Hur når vi barnen?

Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar i missbruksmiljöer.
Författare: Ingegerd Gavelin.
Arbetsutvecklingsrapport 2010:2

2009

Ett år efter organisationsförändringen

En utvärdering av individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun.
Författare: Helene Hillborg , Rolf Dalin , Viktoria Westerberg
Arbetsutvecklingsrapport 2009:7

Brukarundersökning inom LSS

En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 § p.9 LSS
Författare: Eva Rönnbäck
Arbetsutvecklingsrapport 2009

Skilda världar

Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar.
Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Förändrings- och förbättringsarbeten utifrån genombrottsmetoden.

Ett projekt på äldreboenden i Sundsvalls kommun.
Författare: Yvonne Helin

Handbok hedersrelatarat våld

Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten.
Författare: Eva Sundström, Maria Lindén, Lotta Losäter, Carina Lidefjord, Jeanette Ching, Ann-Christin Östman

Ett steg på vägen

Mot en förändrad behovsbedömning inom äldreomsorgen
Författare: Cecilia Berggren & Camilla Söderlind
Rapportserie 2009:2

Inbäddad forskare

Egenutvärdering av de kritiska processerna i en verksamhets-förändring och en modell för FoU:s roll i vetenskaplig handledning
Författare: Rolf Dalin & Emelie Hellström
Rapportserie 2009:1

2008

Dela våra erfarenheter

En antologi om psykisk ohälsa och återhämtning
Utbildningsmaterial för personal inom psykiatri och socialpsykiatri

Att ta makten och ansvaret för sin utredning

Om ett utvecklingsprojekt för biståndshandläggare i Västernorrland.
Författare: Eva Rönnbäck
Rapportserie Rapport 2008:5

Återhämtning och rehabiliteringsplanering

Ett implementeringsprojekt i Sollefteå kommun
Författare: Hans Lundberg, David Rosenberg
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2008:03

Placeringar till vilken nytta?

Utvärdering av ungdomsboende i Timrå kommun.
Författare: Mona Backlund
Rapportserie Rapport nr 2008:02

En handbok om brukarrevision

Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder
Författare: Anna Jakobsson Lund, David Rosenberg
En rapport finansierad av Inflytandeprojektet

Läkemedelsgenomgång enligt distansmodellen

- i Timrå kommuns särskilda boenden
Författare: Maria Nyberg, Madeleine Blusi
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2008:01

Rapporter om psykiatrisk rehabilitering

Under denna länk har vi samlat ett antal rapporter som berör ämnet psykiatrisk rehabilitering och återhämtning

2007

Kollegialt lärande 2007

En uppföljning av dokumentationen av biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Västernorrland
Författare: Eva Rönnbäck
Rapportserie Rapport nr 2007:15

Utvärdering av tele-seminarier i socialpsykiatri

Erfarenheter från hösten 2006
Författare: Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:14

Från fixare till coach

Undersökning av arbetsmetoder inom arbetsmarknadsenheter i Västernorrlands län
Författare: Rolf Dalin , Anna Jakobsson Lund
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:11

Kartläggning av den öppna beroende- och missbrukarvården

Beskrivning av läget våren och hösten 2007 i Västernorrlands län.
Författare: Börje Klintbo
Rapportserie Rapport nr 2007:11

Att komma igång

En utvärdering av Basp-projektet i Örnsköldsviks kommun
Författare: David Rosenberg
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:10

Inventering av personer med psykiska funktionshinder

Resultat från Ånge kommun
Författare: David Rosenberg , Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:13

Inventering av personer med psykiska funktionshinder

Resultat från Örnsköldsviks kommun
Författare: David Rosenberg , Rolf Dalin och Eva Westin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:09

Från introduktion till integration

Utvärdering av Integrationsenhetens introduktionsprocess i Härnösands kommun
Författare: Anna Jakobsson Lund, Börje Klintbo och David Rosenberg
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:08

Allians, hopp och förändring

En redogörelse av en interaktiv uppföljningsprocess och beskrivning av ett familjebehandlingsarbete vid socialtjänsten i Sundsvall.
Författare: Eva Rönnbäck och Börje Klintbo
Rapportserie Rapport nr 2007:07

Att arbeta som eftervårdssamordnare

Att arbeta som eftervårdssamordnare i projekt Utvägen
En studie om psykosocial arbetsmiljö
Författare: Liv Holmström Handledare: Owe Grape
Rapportserie Rapport nr 2007:06

Att känna sig tillfreds

En studie av brukarnas nöjdhet med hemtjänsten inom Örnsköldsviks kommun.
Författare: Lisbeth Grangård, Marielle Sjölund
Rapportserie Rapport nr 2007:05

Brukarrevision som kunskapsutveckling

En arbetsmetod för FoU-enheter?
Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg
Rapportserie Rapport nr 2007:04

Inventering och kartläggning av personer med psykiska funktionshinder.

Under denna länk presenteras rapporter ifrån de projekt som genomförts i länets kommuner. Under rubriken Aktiviteter kan man se vilka ytterligare kommuner i länet som genomför inventeringsprojekt.
Rapportserie Rapport nr 2006:9 Kramfors kommun
Rapportserie Rapport nr 2006:10 Sollefteå kommun
Rapportserie Rapport nr 2006:15 Timrå kommun
Rapportserie Rapport nr 2007:03 Härnösands kommun
Rapportserie Rapport nr 2007:09 Örnsköldsviks kommun
Rapportserie Rapport nr 2007:13 Ånge kommun

ACCESS

Ett projekt om ungdomar, arbetslöshet och anställningsbarhet
Författare: Rolf Dalin , Anna Jakobsson Lund
Rapportserie Rapport nr 2007:2

Vem har läst omvårdnad?

Kartläggning av utbildningsnivå bland sjuksköterskor inom kommunernas äldreomsorg i Västernorrlands län
Författare: Madeleine Blusi
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:01

2006

nYkompetens

Rapporten redovisar behovet av kompetensutveckling bland personal i öppen fritidsverksamhet.
Författare: Åsa Claesson Nordin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2006:16

Myndighetsutövningen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

En utvärdering av en organisationsförändring i Härnösands kommun
Författare: Eva Rönnbäck Anna Jakobsson Lund
Rapportserie Rapport nr 2006:14

Utvärdering av Eva

Slutrapport av utvärdering.
Författare: Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2006:13

Inventering och kartläggning av personer med psykiska funktionshinder.

Under denna länk presenteras rapporter ifrån de projekt som genomförts i länets kommuner. Under rubriken Aktiviteter kan man se vilka ytterligare kommuner i länet som genomför inventeringsprojekt.
Rapportserie Rapport nr 2006:9 Kramfors kommun
Rapportserie Rapport nr 2006:10 Sollefteå kommun
Rapportserie Rapport nr 2006:15 Timrå kommun
Rapportserie Rapport nr 2007:03 Härnösands kommun
Rapportserie Rapport nr 2007:09 Örnsköldsviks kommun
Rapportserie Rapport nr 2007:13 Ånge kommun

Hur gick det för dem?

En kvalitativ studie av flyktingbarn utan vårdnadshavare
Författare: Caterina Sanyua Kimaro
Rapportserie rapport nr 2006:12

Omsorgsgarantier och klagomålshantering

Deras betydelse ur ett brukarperspektiv
Författare: Lena Sillberg
Rapportserie Rapport nr 2006:11

Döden, döden

Äldres möjlighet till stöd i sorgeperioden.
Författare: Agneta Skoglund
Rapportserie Rapport nr 2006:8

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006
Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck
Rapportserie Rapport nr 2006:7

Att arbeta på socialtjänstens ekonomiska enhet i Härnösand

Ur ett psykosocialt perspektiv
Författare: Catharina Nyholm
Rapportserie Rapport nr 2006:6

Sexuella övergrepp på barn

Hur ser det ut i vårt län
Författare: Carina Amréus
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2006:5

Med olika glasögon

Några reflektioner utifrån en kunskapsbaserad diskussion i en FoU-cirkel kring behov, bedömning och insatser för personer med psykiskt funktionshinder
Författare: Carina Bäckström, Lars Wilhelmsson, David Rosenberg , Eva Rönnbäck
Rapportserie Rapport nr 2006:4

Empowerment och personligt ombud

Från princip till resultat
Författare: Carolina Klockmo, David Rosenberg , Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2006:3

Unga utanför?

Kartläggning av en grupp ungdomar utanför arbetsmarknaden i Västernorrland Författare: Ali-Reza Foroozani, Börje Klintbo, Rolf Dalin , Eva Rönnbäck och David Rosenberg
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2006:2

"Skönt att nån bryr sig om en"

Ungdomars förändringsmöjligheter genom den hållfasta relationen till kontaktpersonen
Författare: Christina Mattsson Ingrid Månsson
Rapportserie Rapport nr 2006:1

2005

Samordnad vårdplanering

En studie om den föreskrivna och den faktiska vårdplaneringen
Författare: Ulla Andersson
Rapportserie Rapport nr 2005:10

"En kedja av vinster"

Utvärdering av ett projekt kring lärande inom äldreomsorgen i Sundsvall.
Författare: Ann Lundberg David Rosenberg
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2005:9

Förskolepersonalens seende

En studie baserad på intervjuer med pedagoger i förskolan och grundskolan om barn med behov av särskilt stöd.
Författare: Eva Frölander
Rapportserie Rapport nr 2005:8

Utvärdering av projekt elektronisk faktura

Projektet e-faktura syftar till att hjälpa företag att skaffa sig förmågan att använda e-faktura vid leveranser till kommuner och andra företag.
Författare: Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2005:7

Med på resan

Metoder och tillfrisknandefaktorer i psykiatrisk rehabilitering.
En studie om Samrehab
Författare: David Rosenberg , Rolf Dalin , Maude Smedberg, Jan Andersson, Ann-Britt Forslöf, Britt Burgman, Helen Larsson, Eva Rönnqvist
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2005:6

En kugge i maskineriet

Arbetsgivares erfarenheter av psykiatrisk rehabilitering
Författare: David Rosenberg , Ann Lundberg
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2005:05

Teleseminarium

Högsta expertis till lägsta kostnad
Författare: Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2005:04

Rätt person på rätt plats

En studie om kompetensbehov hos personal inom omsorgens dagliga verksamhet
Författare: Ulla Andersson
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2005:3

Förbättra krisstödet inom socialtjänsten

En genomgång av socialtjänstens roll och möjligheter
Författare: Ulf G Conrah
Rapportserie Rapport nr 2005:2

Och vad gör du då?

Sysselsättning eller en roll i arbetslivet? En socialpsykiatrisk undersökning
Författare: David Rosenberg , Ulla Andersson
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2005:1