Utvärdering av projekt 16-24

Ett strukturellt problem som speglar att ungdomars etablering i arbetslivet och övergång till vuxenlivet har försvårats.

Projekt 16-24 har syftat till att stödja ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller står långt från arbetsmarknaden och uppkom på grund av den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen. FoU Västernorrland fick uppdrag att göra en utvärdering av projektet som sträckte sig över tre år. Detta är en sammanfattning av två delrapport (Bolin, 2010;2012) som gjorts under projekttiden.

Utvärderingen bygger på intervjuer från nyckelpersoner från de ingående aktörerna i projektet (arbetsförmedlingen, skolan, Individ- och familje-omsorgen, arbetsmarknadsenheten, Samordningsförbundet FINSAM, samt personal och ungdomar i projektet). Utöver intervjuer har dokument om projektet samt observationer i projektet genomförts.

Resultat

En stor del av deltagarna har under projekttiden fått stöd till både arbete, praktik och studier och kan utifrån den aspekten ses som framgångsrikt. De ungdomar som intervjuades såg framförallt projektets sociala funktion samt möjligheter att få struktur på sin vardag som framgångsrika. Hinder de beskrev var kopplade till strukturella faktorer som ex. allt för höga krav på arbetslivserfarenhet och utbildning för att få en chans att arbeta. De önskade också en bättre kommunikation med kommunens politiker.

Problem som framkom kan framförallt relateras till samverkansaktiviteter. Bland annat har kontinuiteten varit bristande på ledningsnivå. Vidare har det under perioder varit svårt att rekrytera ungdomar till projektet på grund av hög arbetsbelastning bland handläggare och strukturer för rekrytering som inte fungerat. Det har inneburit att verksamheten mött drygt hälften av det planerade antalet ungdomar. Det har också funnits bristande rutiner mellan de ingående aktörerna och projektet, vilket inneburit att resurser inte utnyttjats till fullo för ungdomar som hoppat av gymnasiet. Även samsynen kring projektets funktion, arbetssätt och ungdomarnas problembild har ibland sviktat. Trots uppkomna problem ser de deltagande aktörerna projektet som framgångsrikt.

Delar av projektet kommer efter projekttiden att implementerats i den ordinarie verksamheten inom Individ och Familjeomsorgen i Sollefteå kommun.